top of page
Green.jpg
Branschens krav på kompetens

Innehållet i BAS-valideringarna ger en samlad beskrivning av kritiska kompetensområden. Underlagen är legitimerade av industrin då de är framtagna tillsammans med erkända referensföretag från industrins olika branscher. Underlagen kan användas i skolan som stöd och riktlinjer för vad som måste finnas med i utbildningen för att eleverna efter utbildningen ska ha den kompetens som motsvarar industrins krav. 

 

Gemensam plattform för elev, handledare och lärare

Materialet är i första hand till för dig som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande – oavsett om du är lärare, handledare eller elev. Arbetet med checklistor ger också ett bra underlag för uppföljning och efterföljande trepartssamtal med lärare, handledare och elev. Tillsammans med lärandet i skolan ges en god grund för att arbeta med industrins processer.

 

Det här materialet är framtaget av arbetsgivar-, arbetstagar- samt branschorganisationer/föreningar inom svensk tillverkningsindustri. Det är samma gruppering som också står bakom Svensk industrivalidering. Det är sedan anpassat för Finland.

 

bottom of page